Misja INKU

Misją Szczecińskiego Inkubatora Kultury, a zarazem jego  celem głównym, jest tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w sferze kultury na terenie miasta Szczecina.

W ostatniej dekadzie obserwować można dynamiczny rozwój i profesjonalizację działalności w zakresie trzeciego sektora. Rozwój sektora NGO (ang. non-governmental organization) ma stać się receptą i odpowiedzią na „deficyt demokracji obywatelskiej”. Organizacje działające na rzecz kultury mają tu do odegrania szczególną rolę, gdyż ich działania bezpośrednio lub pośrednio angażują lokalne społeczności, pozwalają upowszechniać wartości narodowe i ponadnarodowe. Kultura spełnia również rolę procesu wychowania nakierowanego na formowanie osobowości człowieka, aby mógł swobodnie artykułować własne potrzeby i pragnienia w opozycji do uniformizującej kultury masowej. Kultura oferuje jednostkom narzędzia intelektualnej i etycznej obrony przed bezrefleksyjnym rozwojem cywilizacyjnym.Synergiczny związek kultury i trzeciego sektora, stanowi esencję całokształtu obywatelskiej, usystematyzowanej działalności, a mimo to napotyka on na szereg trudności, które niniejszy projekt ma na celu zminimalizować lub przynajmniej ograniczyć w skali miasta Szczecina.

Wyzwaniem dla Inkubatora Kultury będzie zaprzeczenie stereotypowi „osoby działającej w kulturze jako tzw. lekkoducha”. Inkubator Kultury dążyć będzie do integracji i synergii kultury z nauką i biznesem, aby odejść od niekorzystnego wzoru, że „kultura to darmozjady”. Brak podejścia biznesowego w kulturze powoduje brak spójnej strategii rozwoju kultury, brak stałych źródeł dochodu działań kulturalnych i niski profesjonalizm wydarzeń kulturalnych, skutkujących „skokowym modelem działania organizacji kultury”. Dowodem na to, że ekonomizacja i ubiznesowienie organizacji kulturalnych jest skuteczne i efektywne zarówno dla administracji publicznej, jak i rozwoju mecenatu kulturalnego oraz strategicznego, przemyślanego rozwoju samych organizacji, są dobre praktyki w krajach UE-15.     
                                
Inkubator Kultury zmierzać będzie to wykształcenia w organizacjach inkubowanych samodzielności w generowaniu niezależności finansowej od środków publicznych. Dzięki temu organizacje inkubowane nie będą przyzwyczajane do postawy roszczeniowej w ubieganiu się o dotacje ze środków publicznych.  

Powyżej zarysowana misja Inkubatora Kultury skierowana jest do następujących grup docelowych: młodzież, studenci, osoby starsze, niepełnosprawni, mniejszości narodowe i etniczne, osoby zainteresowane realizacją inicjatyw obywatelskich (preinkubacja), osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej przy SIK-u (inkubacja), członkowie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury do 3 lat i powyżej 3 lat, przedsiębiorcy zainteresowani mecenatem kulturalnym, pracownicy naukowi pragnący realizować projekty badawcze na rzecz kultury.

Osiągnięcie zamierzonych celów merytorycznych będzie możliwe tylko i wyłącznie, kiedy wsparcie lokalowo-administracyjne zostanie sprzężone z odpowiednią, profesjonalną ofertą warsztatowo-szkoleniową opartą na innowacyjnym podejściu executive education (teoria+praktyka+coaching+mentoring).

Wykształcenie profesjonalnych menadżerów przygotowanych do zarządzania organizacjami kultury jest celem  dalekosiężnym i ambitnym, jednak niezbędnym do realizacji strategicznego rozwoju sektora kultury w mieście, a także do efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych oraz kreowania polityki kulturalnej miasta w oparciu o jego potencjał wielokulturowy.

W Szczecińskim  Inkubatorze Kultury młode organizacje i działacze kulturalni mogą liczyć na wsparcie:

  • infrastrukturalne (wynajęcie powierzchni na prowadzenie biura)
  • marketingowe
  • doradcze (prowadzenie darmowych konsultacji księgowo-prawnych)
  • szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. W tym celu udostępnianie są urządzenia biurowe, powierzchnie magazynowe oraz składniki majątku, m.in.: system wystawienniczy, sztalugi, rzutnik multimedialny.  

Celami Inkubatora Kultury są ponadto:

  • Tworzenie idealnych warunków do rozwoju pomysłów i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;
  • Umożliwienie każdej osobie, grupie, młodej organizacji  sprawdzenia swojego pomysłu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Inkubator aspirować będzie do stymulowania powstawania w mieście wysokiej jakości usług i produktów kulturalnych;
  • Stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych i kreatywnych pomysłów kulturalnych, budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju inicjatyw wśród zarówno młodych, jak i starszych ludzi.

Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość wspierania inicjatyw kulturalnych  poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju organizacji i inicjatyw kulturalnych.