Zaangażuj się! Trwa nabór kandydatów do ZRDPP

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego (ZRDPP) to zespół opiniodawczo-doradczy samorządu naszego województwa. Rada odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Trwa nabór na członków II kadencji  Rady (2014-2016).

Do zadań Rady należy między innymi:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego;
  • konsultowanie realizacji zadań pożytku publicznego;
  • tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w Zachodniopomorskiem;
  • stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej  i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego - WWW.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców jako realizatorów partnerstwa publiczno-prywatnego. Obsługę Rady prowadzić będzie Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Sylwetki Członków Rady I kadencji (2012-2014).

Kandydaci zobligowani są do uzupełnienia karty zgłoszenia wraz załącznikami i złożenie ich w Urzędzie Marszałkowskim (osobiście lub pocztą) do 22 lipca 2014 r. Wymagane dokumenty oraz szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są tutaj.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela główny specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej – p. Małgorzata Kuncewicz (tel: 91 44 16 223; e-mail: mkuncewicz@wzp.pl).

Uchwała w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania zamieszczona została również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski 

 

 

Comments