Konkurs: wspieramy działania seniorów

Rok 2012 dedykowany był upowszechnianiu solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji osób starszych. O środki na dofinansowanie właśnie tej grupy społecznej można ubiegać się z programu MPiPS także i w tym roku. Termin składania projektów upływa 28 marca 2013 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (II edycja konkursu).

Termin składania ofert: od 6 marca do 28 marca 2013 r.

Priorytetami konkursu są:
I. Edukacja osób starszych
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości zadania (projektu). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej
www.asos2013.mpips.gov.pl

Przydatne linki:
Wzór oferty, ogłoszeni konkursu

Komentarze