UM Szczecina zaprasza na szkolenie

Do 29 lipca 2013 r. organizacje pozarządowe mogą starać się o środki, które pokryją wkłady własne do projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł i mających wpływ na pozytywny wizerunek miasta. Wcześniej odbędzie się szkolenie dla NGO-sów z realizacji tego zadania. Polecamy!

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dot. konkursu BOP/MB/2013/063:

Nazwa zadania: Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

Rodzaj zadania: Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert.

Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. w zakresie realizacji zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

Szkolenie odbędzie się  23 lipca 2013 r. (wtorek) o godz.13.00.
w sali 335 OP Urzędu Miasta Szczecin (III piętro).

Więcej informacji: bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP