Ustawa o stowarzyszeniach wymaga wprowadzenia zmian. Trwają konsultacje

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach została przyjęta w wyniku obrad Okrągłego Stołu. Dokument wymaga dostosowania go do aktualnych przepisów. Do 10 sierpnia br. trwają konsultacje projektu zmian. Zachęcamy do uczestnictwa w dyskusji. 

Projekt zmian został przygotowany przez „Zespół ds. rozwiązań finansowych i prawnych dla działalności społecznej i obywatelskiej” w Kancelarii Prezydenta RP. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządów terytorialnych, ekspertki i eksperci. Następnie projekt był konsultowany z Ministrem ds. prawno-ustrojowych Kancelarii Prezydenta RP Panem Krzysztofem Łaszkiewiczem.

Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl.

Propozycje zmian dotyczą kwestii związanych z powoływaniem stowarzyszeń (zmniejszenie ilości osób wymaganych do założenia stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną) oraz ich funkcjonowaniem (usunięcie udziału organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym stowarzyszeń oraz wprowadzenie możliwości działania stowarzyszenia jeszcze przed sądową rejestracją). W proponowanych zmianach pojawił się postulat zrównania uprawnień działających społecznie członków stowarzyszenia z uprawnieniami wolontariuszy (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nadaje uprawnienia wolontariuszom, uprawnienia osób zrzeszonych w stowarzyszeniu świadczących na jego rzecz prace społeczną nie zostały dotychczas uregulowane). Projekt zakłada także uporządkowanie i uściślenie regulacji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń z osobowością prawną.

Zebrane uwagi posłużą do opracowania ostatecznej wersji projektu ustawy. Równolegle odbywać się będę konsultacje ze stroną rządową, m.in. Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Jak konsultować?

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą portalu mamzdanie.org.pl, pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl oraz pocztą tradycyjną (Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa).

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 lipca 2014 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 sierpnia 2014 r.

Źródło: na podstawie ngo.pl

 

 

 

Comments