W tym tygodniu Kongres Kultury Pomorza Zachodniego

Zbliża się Kongres Kultury Pomorza Zachodniego. Szczególnie gorąco zachęcamy do uczestnictwa w dyskusji "Obywatele kultury i kultura obywateli. Organizacje pozarządowe w przestrzeni kultur". 

Rozmowę z udziałem Pawła Osuchowskiego (Fun­da­cja Muzyki Daw­nej), Emilii Goch (Bal­tic Neo­po­lis Orche­stra), Wojciecha Celiń­skiego (Sto­wa­rzy­sze­nie Sło­wian i Wikin­gów Jomsborg-Wineta) i Doroty Kowalewskiej (Ośrodek Debaty Mię­dzy­na­ro­do­wej w Szczecinie) poprowadzi Monika Tomczyk – dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury, prezes Stowarzyszenie Media Dizajn.

Debata odbędzie się 15 listopada 2013 r.o godz. 12.30–15.00 w Teatrze Kana (rejestracja).

Miej­sce do miesz­ka­nia, o jakim marzymy, to miej­sce, któ­rego mieszkańcy lubią spędzać czas z kulturą – tworząc ją sami lub uczest­nicząc w niej jako odbiorcy. Róż­no­rod­ność oferty pozwala każdemu zna­leźć coś dla sie­bie; panuje atmos­fera nie­skrę­po­wa­nej niczym kre­atyw­no­ści, doce­niany jest każdy jej prze­jaw. Uczest­nic­two w kul­tu­rze i inno­wa­cyj­ność miesz­kań­ców są priorytetem wszel­kich dzia­łań, a u ich pod­staw leży koope­ra­cja szkół, insty­tu­cji kul­tury oraz NGO. Do tego nowo­cze­sne pro­gramy edu­ka­cyjne, wszech­stron­nie przy­go­to­wani nauczy­ciele i ani­ma­to­rzy, powszechny dostęp do biblio­tek, media­tek, prze­strzeni kre­atyw­nych…

Rze­czy­wi­stość jest nie­stety inna: obec­nie edu­ka­cja arty­styczna na pozio­mie szkol­nym zanika, co z pew­no­ścią będzie miało kon­se­kwen­cje w póź­niej­szym odbio­rze sztuki i chęci uczest­ni­cze­nia w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych przez absol­wen­tów szkół. Pol­ska jest pozba­wiona stra­te­gicz­nego planu inwe­sto­wa­nia w infra­struk­turę kul­tu­ralną, która w znacz­nej mie­rze jest spad­kiem po daw­nych cza­sach. Tym­cza­sem nowo­cze­sna infra­struk­tura jest pod­stawą powszech­nego uczest­nic­twa w kul­tu­rze – to prze­strzeń uży­tecz­no­ści publicz­nej pomię­dzy ośrod­kami kultu reli­gij­nego a cen­trami handlowymi. 

Zagadnienia do dyskusji:

  • Czy inwestycje w infrastrukturę są w stanie zmienić i pobudzić polskie społeczeństwo?
  • Czy może nie­zbędne są inwestycje w czyn­niki miękkie?
  • Jaka jest rola organizacji poza­rzą­do­wych w hamo­wa­niu i zapo­bie­ga­niu tym procesom?
  • Do czego kulturze potrzebne są orga­ni­za­cje pozarządowe?
  • Jaka jest jakość oferowanych przez NGO wydarzeń?
  • Sub­sy­dia, powo­dują że wydarzenia te są w dużej mie­rze dar­mowe – jakie ma to konsekwencje?
  • Czy działania NGO są profesjonalne czy amatorskie?

Celem orga­ni­za­cji Kon­gresu Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego jest wska­za­nie dia­gnozy i wypra­co­wa­nie pro­po­zy­cji zmian w sek­to­rze kul­tury tak, aby stał się:

  • otwarty (tj. rozu­miany jako róż­no­rodne dzia­ła­nie w seg­men­cie prze­my­słów kre­atyw­nych i czasu wol­nego, z upo­wszech­nia­ją­cym się dostę­pem, także poprzez digi­ta­li­za­cję; jako sek­tor szyb­ciej reagu­jący na zmiany i zapo­trze­bo­wa­nie odbior­ców oraz umoż­li­wia­jący łatwiej­szy dostęp do infra­struk­tury innym pod­mio­tom, np. NGO, twór­com nie­zrze­szo­nym), 
  • nowo­cze­sny (prze­my­ślana i celowa moder­ni­za­cja ist­nie­ją­cej oraz budowa nowej infra­struk­tury, ale i spo­sób zarzą­dza­nia nią), 
  • przy­ja­zny (pozba­wiony barier archi­tek­to­nicz­nych, z więk­szym dostę­pem do oferty dla osób spo­łecz­nie i eko­no­micz­nie wyklu­czo­nych). 

Kon­gres Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego będzie także słu­żył zde­fi­nio­wa­niu naj­waż­niej­szych wyzwań sto­ją­cych przez kul­turą w regio­nie oraz okre­śle­niu jej roli w roz­woju społeczno-gospodarczym województwa.

 Kongres Kultury Pomorza Zachodniego odbędzie się 15 i 16 listopada 2013 r. w Szczecinie.

Przydatne linki:
http://kongres.wzp.pl/program/

Comments