STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA SZCZECIN NA ROK 2019

Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin informuje, że do 28 lutego 2019r. trwa nabór wniosków na trzecią edycję Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.


Stypendia przyznawane będą w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Wnioski o przyznanie stypendium, zgodnie z wzorem określonym procedurą WK - X, mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów, adres jw. Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 28 lutego 2019r.

Do wniosku należy dołączyć :
1. Życiorys artystyczny.
2. Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów
lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i
wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.)
3. Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o
stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres
działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji
kultury.

Dodatkowe informacje:
1. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2019r.
4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
6. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Maksymalna wysokość stypendium może wynieść 12.000 zł brutto.
7. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego..


Dokumenty do pobrania  <--- klijnij tutaj 

Comments