Strategia UE na rzecz młodzieży - raport

Decyzje dotyczące polityki młodzieżowej należą do państw członkowskich, jednak aby wyrównać szanse młodzieży w Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowała dokument „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania: Strategia UE na rzecz młodzieży” – dokument wskazujący najważniejsze potrzeby młodzieży i wyznaczający cele, do realizacji których wszystkie państwa Unii powinny dążyć.

Wizja UE dotycząca młodzieży ma charakter dwukierunkowy: inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania. Strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2010-2018 składa się z trzech nakładających się na siebie i wzajemnie się uzupełniających celów:

  1. Stwarzanie młodzieży większych możliwości w zakresie edukacji i zatrudnienia.
  2. Poprawa dostępu i pełnego udziału młodych ludzi w społeczeństwie.
  3. Rozwijanie wzajemnej solidarności między młodzieżą i pozostałymi członkami społeczeństwa.

Strategia ta podkreśla konieczność wprowadzenia w życie międzysektorowego podejścia do pracy z młodymi ludźmi oraz na rzecz młodych ludzi, co pozwoli na stworzenie nowych, zintegrowanych ram współpracy w dziedzinie młodzieży.
W drugim cyklu realizacji strategii zwracano uwagę na silniejsze powiązanie jej ze Strategią "Europa 2020”, a także poprawienie sytuacji młodzieży niekształcącej się, niepracującej i nie szkolącej się (inicjatywa "Szanse dla młodzieży”). Propagowano także przedsięwzięcia pomagające szukać pracy za granicą ("Twoja pierwsza praca z EURES-em”), wspierano tworzenie gwarancji dla młodzieży, współpracy międzysektorowej oraz zwiększono szanse mobilności edukacyjnej (w ramach programów "Uczenie się przez całe życie” i "Młodzież w działaniu”).

Unia Europejska na bieżąco monitoruje postępy państw członkowskich w dziedzinie wprowadzania polityk młodzieżowych, dlatego w oczekiwaniu na raport z drugiego cyklu realizacji Strategii, opublikowano raport The EU Youth Report 2015 przedstawiający informacje o postępach prac nad zintegrowaniem polityki młodzieżowej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2014. Dane zebrane są w formie tabelarycznej i ukazują czy we wskazanych latach poszczególne kraje utrzymywały lub wprowadzały w życie  przepisy dotyczące młodzieży, czy ich dokumenty odnoszą się do unijnej strategii młodzieżowej i jakie organy są odpowiedzialne za realizację polityki młodzieżowej. 

Ponadto raport zawiera informacje jakie inicjatywy były podejmowane w ramach kluczowych obszarów tj.:

  • kształcenie i szkolenie, 
  • zatrudnienie i przedsiębiorczość,
  • zaangażowanie, wolontariat,
  • włączenie społeczne, 
  • zdrowie i dobra kondycja, 
  • kreatywność i kultura, 
  • młodzież i świat 

Więcej na europedirect-szczecin.eu

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments