Skonsultuj inicjatywę lokalną!

W Szczecinie trwają konsultacje uchwały o inicjatywie lokalnej. To ważny moment, bo wypowiadamy się na temat formy realizacji zadań publicznych, która bezpośrednio angażuje społeczności lokalne. 

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania, występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. 

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną jest szeroki i uwzględnia m.in. budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; czy działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej o inicjatywie lokalnej możecie poczytać tutaj.

W Szczecinie do 30 listopada 2014 trwać będą konsultacje zapisów tej uchwały. Ślijcie swoje uwagi e-mailem do Urzędu Miasta. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt planowane jest spotkanie. Zachęcamy do aktywności - ta uchwała jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku zapewnienia mieszkańcom realnego wpływu na rzecz lokalnej społeczności. Więcej o konsultacjach tutaj

Comments