RUSZYŁ NABÓR NA STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA SZCZECIN 2017

Ruszył nabór na Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2016. Wnioski o jego przyznanie można składać do 28 lutego. Najciekawsze projekty mają szansę zdobyć do 12 000 zł brutto. 

Warunkiem otrzymania Stypendium Twórczego Miasta Szczecin jest przedstawienie spójnego,  oryginalnego, autorskiego projektu, który przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 12.000 zł zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.

Stypendia zostaną przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Wnioski o przyznanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin. Co ważne nie została ustalona granica wiekowa, dlatego obok tegorocznych absolwentów szkół artystycznych mogą brać udział w konkursie nawet bardzo dojrzali twórcy. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, Komisja stypendialna wybierze osoby, które zostaną rekomendowane prezydentowi do przyznania wyróżnienia.

Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół artystycznych.

Wnioski  o przyznanie Stypendium, zgodnie z wzorem określonym  procedurą WK - X,  mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów. Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 28 lutego 2017r.

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048) oraz Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw  Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Szczecin(WK-1).
 2. Załączniki obowiązkowe:
 • Życiorys artystyczny.
 • Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.).
 • Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

II.OPŁATY:                                                                                      

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna.

VI.UWAGI:

 1. Stypendia  przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną
  lub upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
 2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkól kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
 3. Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na stronie internetowej miasta http://www.szczecin.pl/.
 4. Stypendia są indywidualne i udzielane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym w którym zostały przyznane. 
 5. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
 6. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin.
 7. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 8. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
 9. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego (WK-8).

Więcej informacji: www

Comments