Przedłużenie naboru wniosków do priorytety XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłuża do dnia 7 maja 2012 r. nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym" oraz  Działania  11.3  „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" PO IiŚ.

Ponadto dopuszcza się składanie projektów dużych w rozumieniu definicji zawartej w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

Działanie 11.2.

Typy projektów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • budowa, rozbudowa, remont i przebudowa instytucji kultury,
 • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie:

 • instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów.

Działanie 11.3

Typy projektów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • budowa, rozbudowa i remonty szkół i uczelni artystycznych;
 • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej w szkołach i uczelniach artystycznych (wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
 • cyfryzacja zasobów bibliotecznych szkół i uczelni artystycznych (jako jeden z elementów projektu).

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących dla szkół artystycznych (w imieniu szkół)
  partnerstwa zawiązane w ramach określonego w działaniu katalogu beneficjentów.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentami aplikacyjnymi zamieszczone zostało na stronie internetowej: www.poiis.mkidn.gov.pl

Źródło: www.kadrakultury.pl-->

 

Comments