Pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego

ES Fundusz to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES*, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

*Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej

Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koszalinie został od stycznia 2014 roku partnerem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na makroregion północny, obejmujący zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, w projekcie pilotażowym "ES Fundusz - wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Celem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój.

Dla kogo?

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej na stronie ES Funduszu 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą, co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową.

Oferta pożyczki:

 • Pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,69% i 1,38%).

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,69% w skali roku) przysługuje:

 • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne
 • podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego

Zobacz:


Comments