Perspektywa 2020 dla Pomorza Zachodniego. Zgłoś swoje uwagi

Do 27 stycznia 2014 r. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu określającego kierunki rozwoju Pomorza Zachodniego do roku 2020 (RPO WZ). Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie na spotkaniach konsultacyjnych, drogą e-mailową oraz w trakcie czatu z marszałkiem.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dokumentu określającego kierunki regionalnej interwencji w latach 2014–2020.

Przedmiotowy Program opracowany został na bazie regionalnych dokumentów strategicznych i programowych:

  • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Strategii sektorowych oraz wynikających z nich Programów Strategicznych,
  • wraz z towarzyszącymi im diagnozami, analizami i konsultacjami, które pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych potrzeb, wyzwań i szans Regionu.

Przy opracowywaniu projektu RPO WZ 2014 – 2020 uwzględniono zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – EUROPA 2020, a także Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jednocześnie wzięte pod uwagę zostały dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych w projekcie Programu założeń.

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 trwać będą do 27 stycznia 2014 r.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu RPO WZ 2014-2020, należy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, w związku z powyższym wypełniony formularz w formacie „.doc” należy  przesyłać na adres e-mail:konsultacjerpo@wzp.pl. W tytule: „Konsultacje RPO WZ 2014-2020”.

Projekt programu (do pobrania)Formularz zgłaszania uwag (do pobrania)

W ramach procesu konsultacji społecznych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na spotkania otwarte dotyczące założeń Programu, które odbędą się:

  • w Szczecinie 9 stycznia 2014 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Polskim przy ul. Swarożyca 5, oraz
  • w Koszalinie 16 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. J. Słowackiego, ul. Heleny Modrzejewskiej 12.

Zapraszamy również do oglądania transmisji na żywo ze spotkania w Szczecinie, która odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej i odesłanie go na adres akosowicz@wzp.pl  w terminie: Szczecin – do 7 stycznia 2014 roku, Koszalin - do 14 stycznia 2014 roku.

Wszelkie informacje dotyczące spotkań można otrzymać pod numerem telefonu 800 34 55 34.
Formularz zgłoszeniowy(do pobrania)

W ramach procesu konsultacji odbędą się również:

  • 21 stycznia 2014 r. - spotkanie z organizacjami pozarządowymi,
  • czat z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.

(Godzina rozpoczęcia spotkania oraz jego miejsce, jak również informacje na temat czatu zostaną podane w terminie późniejszym.)

Przydatne linki: http://perspektywa2020.wzp.pl/rpo/perspektywa_2020/wiadomosci/p-r-m-a-21418/wiadomosci.htm

Komentarze