Obywatele dla Demokracji [konkurs dla NGO]

Obywatele dla Demokracji to program, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału NGO-sów w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Do 15 kwietnia przyjmowane są wnioski na projekty tematyczne w programie.

CELE PROGRAMU
Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

WAŻNE KWESTIE
Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

DATY, KTÓRE WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r. organizacje mogą składać wnioski wstępne na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji.

Zaktualizowany podręcznik i wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl

FINANSE
W drugiej edycji konkursu na dotacje przeznaczono 9 mln. euro. Wysokość  dotacji dla projektów  realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł,a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

CO NOWEGO W II EDYCJI?
Obszary tematyczne pozostają bez zmian. Czyli czekamy na dobrze przemyślane projekty z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz te skierowane do dzieci i młodzieży. Zmieniły się jednak nieco priorytety konkursu. Wciąż kładziemy duży nacisk na przeciwdziałanie mowie nienawiści, jednak rozszerzyliśmy ten priorytet na działania wykraczające poza sam Internet. W obszarze przeciwdziałania wykluczeniu podkreśliliśmy rolę pracy środowiskowej. W przypadku wniosków dotyczących zwalczania dyskryminacji priorytetowo będą traktowane działania realizowane poza Warszawą. Mamy nadzieję, że ośmieli to mniejsze organizacje do spróbowania swoich sił w konkursie – wyjaśnia Anna Rozicka, dyrektor programu. 

Rozmowa z dyrektor programu, Anną Rozicką, kliknij tutaj.

Internetowy System Wniosków będzie otwarty od 1 marca do 15 kwietnia 2014 do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje:

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Dodatkowe informacje:
Katarzyna Dumańska
kdumanska@batory.org.pl
+48 22 536 02 69

Comments