NGO w komitecie monitorującym RPO WZ

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Nabór trwa tylko do 28 listopada 2014 roku!

Komitet Monitorujący RPO WZ jest ciałem, którego praca ma na celu zapewnienie wysokiej jakości realizacji programów operacyjnych i wynika z faktu ustanowienia przepisów ogólnych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Do KM RPO WZ w latach 2014-2020 zaproszono czterech reprezentantów organizacji pozarządowych:
1. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
2. jeden przedstawiciel organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu RPO WZ 2014-2012 tj. obszaru innowacyjności, B+R;
3. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;
4. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (można pobrać poniżej) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: kfalinski@wzp.pl, mkuncewicz@wzp.pl do 28 listopada 2014 roku. Co ważne, zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 91/44 16 223 (gł. spec w Wydziale Współpracy Społecznej Małgorzata Kuncewicz) oraz tutaj [kliknij w link].

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 do rozdysponowania jest łącznie 1 601 239 216 €. Więcej informacji tutaj [kliknij w link]. 

 

 

Comments