Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu BARDZO MŁODA KULTURA

Program Bardzo Młoda Kultura wspiera edukację kulturową w Polsce i ma spotęgować wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury. 

Z kulturą mamy przyjemność obcować na każdym kroku naszego życia i to w jakiś sposób nas uszlachetnia. Powinniśmy starać się ją doskonalić, bo to ona wpływa na nasze charaktery i zainteresowania. Dzięki edukacji kulturowej kształtujemy swoje upodobania i stajemy się lepszymi ludźmi.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce.

Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej. Istotnym aspektem działalności operatora będzie utrzymywanie współpracy z władzami samorządowymi. Jej efektem będzie wspólne koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i ofertę lokalnego operatora wśród nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli NGO i instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury. Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami:

  1. kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli;
  2. publicznymi i/lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi;
  3. organizacjami pozarządowymi;
  4. instytucjami kultury;

innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015.
Uwaga! Nabór do Programu odbywa się przez system EBOI. Formularz wniosku będzie niedługo dostępny.

Regulamin programu Bardzo Młoda Kultura jest dostępny tutaj.

Więcej informacji o programie udzielają w godzinach 10.00-14.00:
Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl,
Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, telefon: +48 22 21 00 156, e-mail:mgadula@nck.pl,
Anna Kozak, telefon: +48 22 21 00 122, e-mail: akozak@nck.pl

PRZYSTAŃ (w) INKU!
Comments