mikroDOTACJE DLA NGO

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym realizowanym przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor 3. W ramach konkursu wspartych zostanie minimum 8 inicjatyw i działań na kwotę nie większą niż 2000 zł każda. 

O przeznaczoną na wszystkie mikroDOTACJE kwotę w wysokości 17 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenu Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina we wszystkich sferach pożytku publicznego. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

Każdy pomysł, akcja i działanie jest warty wsparcia a jak pokazują szczecińskie organizacje – jest ich wiele. W ramach programu wsparciem nie mogą być jednak objęte inicjatywy, które finansują lub współfinansują i łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski), stanowią wkład finansowy czy merytoryczny do już realizowanych zadań publicznych finansowanych ze źródeł publicznych.

Wszystkie działania powinny skupiać się przede wszystkim na inicjowaniu nowych działań na rzecz odbiorców oraz angażowaniu i włączaniu społeczności lokalnych w realizację zaplanowanych działań. Zapriorytetowe w 2016 roku inicjatywy uznaje się pomysły: inicjujące działania w obszarach i działaniach na rzecz osób w wieku emerytalnym, których rezultaty, pozwolą na zachowanie ciągłością po zakończonej mikrodotacji, realizowane przez młode organizacje pozarządowe z terenu Szczecina.

Termin konkursu i składania wniosków o finansowanie działań: 13 – 26 października 2016 roku, do godziny 17:00. Wnioski złożone przed i po terminie składania wniosków nie będą przyjmowane.

Sposób składania wniosków na mikrodotacje: złożenie wniosku w wersji papierowej w siedzibie Sektor 3 Szczecin lub elektronicznej na adres biuro@sektor3.szczecin.pl

Wysokość środków finansowych i limity wydatków: każda z mikrodotacji zostanie wsparta środkami finansowymi w wysokości maksymalnie 2 000 zł. Organizacja ubiegająca się o środki finansowe musi zapewnić min. 10% wkładu własnego (dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego – finansowy, osobowy). Dla wydatków promocyjnych i administracyjnych zastosowano limit w wysokości 15% na każdy.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru wniosków w ramach programu mikroDOTACJE znajdują się w regulaminie programu dostępnym poniżej.


Spotkania informacyjne 

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku organizatorzy zachęcają do zapoznania się z regulaminem programu „mikrodotacje” i uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu w jednym z następujących terminów:

13 października 2016 roku, g.17 – siedziba Sektor 3 Szczecin

19 października 2016 roku, g.12 – siedziba Sektor 3 Szczecin

22 października 2016 roku, g. 11 – siedziba Sektor 3 Szczecin

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Dodatkowo przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE" istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail:biuro@sektor3.szczecin.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela zespół Sektor 3 Szczecin pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl. Program mikrodotacje jest częścią zadania publicznego "Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – Program "mikroDOTACJE"" współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin. Program realizowany jest w systemie i ramach regrantingu. 

Wyłączenia

Fundacja Sektor3 została utworzona przez podmioty prawne tj. Stowarzyszenie POLITES, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS oraz Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego sp. z o.o.. Biorąc pod uwagę, że podmioty fundujące Fundację są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie w celu zachowania przejrzystości przedstawiciele oraz członkowie tych podmiotów zostają wyłączeni z procedury naboru na członków komisji oceny wniosków a same podmioty nie mogą złożyć oferty w ramach ww. konkursu.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments