MEDIA DIZAJN W NOWYM PROJEKCIE. DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!

Media Dizajn rozpoczęło realizację projektu Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN współfinansowanego ze środków Programu South Baltic. 

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i zachęceniu operatorów małych statków wycieczkowych do wyboru regionu Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W tym celu konsorcjum projektu oprócz szeregu działań technicznych przeprowadzi kampanię informacyjną i promocyjną w mediach zarówno społecznościowych jak i tradycyjnych.

Zwracamy się do ciebie z zapytaniem o cenę usługi – ekspert ds. promocji i upowszechniania. Do twoich obowiązków należeć będzie: opracowanie autorskiej kampanii w social mediach (facebook, instagram, twitter), napisanie 10 artykułów popularnych o informacyjnych o projekcie, redagowanie tekstów o projekcie opracowanych przez partnerów projektu. Opracowanie scenariusza wytycznych do filmu promującego projekt - 30 minut. Językiem projektu jest język angielski.
Czas trwania projektu luty 2017 – grudzień 2019
Płatność w dwóch transzach 70% na początku projektu; 20% w styczniu 2018 i 10% w sierpniu  2019 roku
Ekspert pokrywa koszty podróży i materiałów. Proszę przesłać swoją ofertę w zł (kurs wymiany 1 euro = 4,4141 pln) do  20 stycznia na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.


Media Dizajn started a project Joint Development of Small Cruise Ship heritage tourism products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN co-financed by the South Baltic Programme. The project involves the development of good practice and encourage operators of small cruise ships to choose the Baltic Sea region as an attractive tourist destination. For this purpose, the project consortium in addition to a number of technical measures will conduct an information and promotion campaign in the media, both social and traditional.

We appeal to you to inquire about the price of the service – expert of promotion and dissemination. Your duties will include: preparation of  author's campaign  in social media (facebook, instagram, twitter), writing 10 original  articles or popular information about the project, and publishing them on project website. Developing guidelines for movie promoting the project. (30 minutes movie) 
The language of the project is English.
The duration of the project is February 2017 - December 2019,
Payment in two installments of 70 % at the beginning of the project; 20% in januray 2018 and 10% in august 2019 years
Expert covers travel costs and materials costs.

Please send your offer in PLN (exchange rate 1 EURO = 4,4141 PLN)  to mtomczyk@mediadizjan.pl till 20th of January. In case of any question do not hesitate to contact me. 

Comments