"Małe" projekty czekają na dofinansowanie

Do 27 czerwca 2012 r. trwa nabór wniosków na „małe” projekty w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych). Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji i osób prawnych niedziałających dla osiągnięcia zysku.


CELE FUNDUSZU
Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Funduszu udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym [czytaj dalej]

WNIOSKODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku. Są to:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń,
  • osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 Podręcznika Procedur.

    Jednocześnie organizacje  te muszą spełniać następujące warunki:mieć osobowość prawną,być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PROJEKTY "MAŁE"

  • kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 60 000 CHF,
  • okres realizacji projektu: do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku,
  • dodatkowe wymagania formalne dotyczące Wnioskodawcy: suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekracza kwoty 50 000 złotych.

Przydatne linki:
Podręcznik Procedur
Szwajcarski Grant Blokowy - najważniejsze informacje
Program Szwajcarski
 

Komentarze