Konkurs dla organizacji z sektora kultury

Organizacje z sektora kultury mogą strać się o uzyskanie dofinansowania na międzynarodowe projekty, których celem jest wymiana i współpraca kulturalna między UE i wybranymi krajami trzecimi. Kraje wyznaczone do współpracy w roku 2013 roku to Australia i Kanada

ZŁOŻYĆ WNIOSEK MOGĄ
publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność kulturalną np. teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, organy władzy publicznej.

GRANTY SĄ PRZYZNAWANE NA
międzynarodowe projekty kulturalne realizowane z partnerami zagranicznymi, o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze (tzw. „miękkie”), które:

- wpisują się w cele Programu Kultura (mobilność artystów, ponadnarodowy obieg dzieł, dialog międzykulturowy) oraz są ukierunkowane na wymianę i współpracę kulturalna pomiędzy Unią Europejską i wyznaczonymi krajami trzecimi. W 2013 roku są to Australią i Kanada

- dotyczą dowolnej dziedziny kultury i sztuki lub są interdyscyplinarne
Uwaga! Dla projektów filmowych przeznaczony jest Program MEDIA
- są oparte na realnej współpracy międzynarodowej: wszyscy organizatorzy muszą mieć wkład w tworzenie, realizację i finansowanie projektu

- przykładowe działania: wydarzenia kulturalne i artystyczne wynikające ze współpracy pomiędzy operatorami kulturalnymi (koncerty, spektakle, wystawy), programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów, kursy mistrzowskie, warsztaty

- program nie dofinansowuje: projektów lokalnych i krajowych, wymian bilateralnych, projektów inwestycyjnych (remonty, budowy, adaptacje pomieszczeń), projektów polegających wyłącznie na tworzeniu stron internetowych, wydawaniu czasopism, organizacji konferencji, badaniach, raportach i analizach.

RODZAJE PROJEKTÓW:
Projekty współpracy z krajami trzecimi (1.3.5)

- muszą być realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w Programie oraz minimum jednego partnera z Australii lub Kanady [przewodnik]
- czas trwania projektu: maksymalnie 24 miesiące
- wysokość grantu: 50 000 - 200 000 EUR

Uwaga! dofinansowanie z Programu Kultura nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wszyscy europejscy partnerzy muszą wnieść finansowy wkład własny (nie ma ograniczeń dotyczących wysokości wkładu poszczególnych parterów – w sumie musi to być 50% kosztów kwalifikowanych) i zapewnić środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych.

- większość działań w projekcie powinna mieć miejsce na terenie kraju trzeciego
- ostatni dzień składania wniosków: 8 maja 2013 roku, godzina 12.00
- ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia 2013
- projekt może się rozpocząć: między 1 listopada 2013 a 31 października 2014.

SKŁADANIE WNIOSKU
Formularz (e-form) wypełnia się i przesyła elektronicznie do godziny 12.00 najpóźniej w dniu 8 maja 2013. Formularz można wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się używanie jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej: ang., fr., niem..

Dokumenty do wysłania pocztą wysyła się do Agencji Wykonawczej w Brukseli (adres poniżej, decyduje data stempla pocztowego - najpóźniej z dnia 8 maja 2013).

Za wdrożenie Programu na poziomie wspólnotowym odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Na poziomie krajów członkowskich za jego promocję odpowiadają Punkty Kontaktowe ds. Kultury udzielające informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych na kulturę. 

Strona Agencji Wykonawczej, gdzie można bezpośrednio pobrać formularz, załączniki i instrukcje

Ulotki informacyjne poniżej do ściągnięcia w formie pliku pdf. Zapraszamy do lektury

Przydatne linki:
Punkt Kontaktowy Kultura 

Comments