Kultura na cały rok - konkurs UM Szczecin

Tylko do 18 grudnia 2014 roku można składać wnioski do UM Szczecin w ramach zadania „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. 

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury w roku 2015. Przedmiotem jest wyłonienie całorocznej (czyli na przestrzeni minimum 9 miesięcy w roku 2015) oferty programowej zapewniającej mieszkańcom Szczecina:
a)    możliwość uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach kulturalnych: koncertach, spektaklach, wystawach, warsztatach, pokazach filmowych itp.,
b)   warunki do rozwijania talentów i zainteresowań w ramach: warsztatów, zajęć edukacyjnych, wykładów, konferencji i seminariów itp.,
c)    udział w prezentacjach twórczości, spotkaniach autorskich itp.,
d)   pozyskanie katalogów, programów i innych wydawnictw związanych z działalnością kulturalną prowadzoną przez podmiot uprawniony.

Z otwartego konkursu ofert wyłączone są przedsięwzięcia o charakterze festiwalowym,  tworzące stałą ofertę kulturalną miasta Szczecin. Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi 850 000 zł, a kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 200 000 zł. Podmiot może złożyć do konkursu tylko 1 ofertę.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 715).

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) do 18 grudnia 2014 r.(będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta  Szczecin (pokój 335 L, telefon: 91 424 51 05) oraz tutaj [kliknij w link]. Dodatkowo, można wziąć udział w szkoleniu dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie - odbędzie się ono 5 grudnia 2014 r. w Sali 336 G Urzędu Miasta Szczecin o godzinie 10.00. Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:
Pani Iwona Dubiel - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych – telefon (91) 424 51 09, e-mail: idubiel@um.szczecin.pl  
Pani Małgorzata Łogisz – telefon (91) 424 50 83, e-mail: mlogisz@um.szczecin.pl  
Pan Piotr Samborski – telefon (91) 424 56 60, e-mail: psambor@um.szczecin.pl
Pani Renata Arent - telefon 91 424 53 31, e-mail: rarent@um.szczecin.pl. 

Comments