Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy dotyczące wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych zapisów. 

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu SzOOP, wystarczy pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłaszania uwag i przesłać w formacie „.docx” na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl, wpisując w tytule:  „Konsultacje RPO WZ 2014-2020”. Swoje opinie można zgłaszać do 15 kwietnia 2015 roku. 

Zapisy projektu SzOOP wynikające wprost z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie podlegają konsultacji (tj. nazwy priorytetów, wskaźniki itp.).

Dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj>>

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments