Konkursy MSZ dla NGO

Wakacje to dobry czas, aby pomyśleć o nowym projekcie dla Twojej organizacji. Zapoznaj się z konkursami ogłoszonymi przez Ministerstwo Spraw  Zagranicznych. Zakres wsparcia jakie udziela Ministerstwo jest szeroki i obejmuje działania związane zarówno z problematyką społeczną, kształtowaniem postaw obywatelskich, jak i ożywieniem gospodarczym.

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2012 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2012 rok:

a.  ożywienie gospodarcze, w tym:
    zarządzanie gospodarcze,
    Europa 2020 - wzrost i zrównoważenie środowiskowe,
    konkurencyjność – rozwój rynku wewnętrznego i jednolitego rynku cyfrowego,

b.  tworzenie obywatelskiej Europy, w tym:
    usuwanie przeszkód stanowiących zagrożenie dla praw obywatelskich,
    swobodny przepływ osób,
    wzmocnienie roli obywateli: prawa konsumentów i inicjatywy obywatelskie,
    wyzwania w dziedzinie demografii i imigracji,

c.  maksymalne wykorzystanie strategii politycznych UE, w tym:
    optymalizacja wartości dodanej strategii politycznych UE,
    koszty braku działań na poziomie europejskim,
    zewnętrzny wymiar polityki UE jako podmiotu na arenie międzynarodowej,

d.  Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.
W związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 przedmiotem dotacji będą projekty obejmujące z jednej strony zajęcia dla słuchaczy UTW, z drugiej zaś działania skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnej. Działania te powinny być realizowane z udziałem i na rzecz różnych grup (wiekowych, społecznych i zawodowych) w celu podkreślenia ich społecznego i międzypokoleniowego charakteru.

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 200.000,00 Euro.

Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.
Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro.

Oferty należy składać do 16 lipca 2012 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem poczty kurierskiej decyduje data stempla pocztowego).

Przydatne linki:
Ogłoszenie i regulamin konkursu

Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012

Celem zadania publicznego jest

  • rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej;
  • rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi;
  • wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi 4.000.000,00 PLN.

Zasady przyznawania dotacjiO przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego
Zadanie należy zrealizować w terminie od 14 września 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.

Termin składania wniosków projektowych
Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 10 lipca 2012 r. o godz. 15.00.

Przydatne linki:
Ogłoszenie i regulamin konkursu

 Komentarze