Konkurs UM - projekty mające wpływ na wizerunek Miasta

Urząd Miasta Szczecin ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a ich  finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Priorytetem w konkursie jest wzmacnianie relacji miasta Szczecin z krajami Skandynawskimi.

Dofinansowanie z Urzędu Miasta nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów zadania, a pozostałe środki podmioty muszą pozyskać ze źródeł zewnętrznych tj. funduszy unijnych, funduszy szwajcarskich, funduszy norweskich, środków ministerialnych, środków z innych jednostek samorządu terytorialnego, środków PFRON, FIO, WFOŚiGW. Dotacje nie mogą być przyznane na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów projektów

Oferty należy składać do 17 września 2014 roku w BOI Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62, parter) 

Kto  może uczestniczyć w konkursie?

-organizacej pozarządowe

-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

-spółdzielnie socjalne

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

-spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

-kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 24 900 zł. Prezydent zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty i podziale kwoty. Środki należy wykorzystać do 31 grudnia 2014 roku.

Regulamin, wzór oferty oraz pozostałe niezbędne dokumenty do pobrania poniżej


PRZYSTAŃ W INKU!

Comments