III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

ZLP zaprasza do wzięcia udziału w III ogólnopolskim konkursie poetyckim im. Józefa Bursewicza 
„O Złotą Metaforę” i „Metaforę Niepodległą” Szczecin 2018

Konkurs ogłoszono z okazji
III SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI

REGULAMIN
Nagroda:

I miejsce – statuetka ZŁOTA METAFORA
I miejsce – statuetka METAFORA NIEPODLEGŁA

Organizatorem konkursu jest:
1. ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Konkurs jest adresowany do twórców zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy ukończyli 16 lat.

2. Konkurs:- „O Złotą Metaforę” ma charakter otwarty, bez wymagań tematycznych.
„O Metaforę Niepodległą” dotyczy tematyki 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach, każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów, każdy autor może jednocześnie przesłać swoje wiersze na dwa ww. tematy.

4. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem /słowne lub cyfrowe, nie obrazki czy grafiki/; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z: imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem zamieszkania, e-mailem, telefonem kontaktowym.

5. Autorzy muszą złożyć oświadczenie zgody na publikację (ZAŁĄCZNIK nr 1).

6. Prace bez oświadczeń nie będą brały udziału w konkursie.

7. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być, do czasu ogłoszenia wyników, publikowane w całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

8. Termin przesyłania prac na konkurs upływa w dniu 30.04.2018 r.

9. Prace należy przesłać listownie na adres:

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W SZCZECINIE
al. WOJSKA POLSKIEGO 90
70-482 Szczecin
z dopiskiem: Konkurs - im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę”
i „Metaforę Niepodległą”.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 24 czerwca 2018 roku w Szczecinie, w czasie Koncertu Poetyckiego, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

11. Poprzez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

13. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu.

14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

http://zlpszczecin.pl

15. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 7

Comments