Fundusz Filmowy POMERANIA FILM ogłasza

VI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym. Fundusz wspiera produkcje, które wpływają na rozwój przemysłu i działalności filmowej w naszym regionie. Planowana kwota przeznaczona na wsparcie finansowe w roku 2014 to 350 000 zł.

Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM jest edukacja filmowa, rozwój przemysłu i działalności filmowej w regionie oraz koprodukcja poprzez współfinansowanie i wspieranie organizacyjne produkcji filmowych:

  • związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku,
  • wykorzystujących lokalne zasoby kadrowe (twórcze, odtwórcze i techniczno-pomocnicze) oraz podmioty mające siedzibę w regionie,
  • dających szerokie pole rozwoju kompetencji i praktyki zawodowej,
  • posiadających niekwestionowane walory artystyczne, podejmujących niebanalne tematy przy perfekcyjnym wykorzystaniu narzędzi filmowych.

Planowana kwota przeznaczona na wsparcie finansowe w roku 2014 to 350 000 zł.

Do konkursu aplikować mogą wyłącznie producenci filmowi. Wsparcie finansowe Funduszu odbywać się będzie poprzez udział ZFF w produkcji filmów jako koproducenta.

Producent filmowy przystępując do konkursu akceptuje warunek wydatkowania pełnej kwoty przyznanego przez ZFF wsparcia finansowego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał wsparcie. Termin wydatkowania przyznanych środków wraz z warunkami ich rozliczenia określi każdorazowo umowa koprodukcyjna zawarta pomiędzy Zamkiem a Producentem, przy czym termin wydatkowania środków ZFF nie musi być tożsamy z terminem zakończenia produkcji filmowej.

Termin składania wniosków upływa 6 czerwca 2014 r. (dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, najpóźniej do 6 czerwca 2014 r., do godz. 16.00).

Regulamin konkursu, karty ocen i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego znajdują się na stronach:

Szczegółowych informacji udzielają: 
Beata Bogusławska i Agnieszka Jankowska, tel. 91 488-32-12, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 lipca 2014 r.

Comments