FIO 2013 - szansa na dofinansowanie ciekawych projektów

Organizacjo, tej szansy nie możesz przegapić i już dziś pomyśl o ciekawym projekcie, który złożysz do FIO 2013. Jest o co powalczyć, ponieważ wysokość dotacji na projekty wynosi od 10 do 200 tys. zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

W roku 2012, w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 551 projektów na kwotę 43 096 468,54 zł.

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2013 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2012 r. i wynoszą ok. 42 329 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

I.   Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;

II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;

IV.  Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie: www.pozytek.gov.pl

Comments