Erasmus z plusem. Co nowego?

Komisja Europejska opublikowała przewodnik zawierający niezbędne informacje dla organizacji, które będą ubiegać się w roku 2014 o dofinansowanie z nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+. O środki będzie można ubiegać do końca stycznia.

Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje - powinny skontaktować się z uniwersytetem, szkołą lub organizacją, która  złoży wniosek.

Przewodnik dotyczący programu Erasmus+ zawiera szczegółowe informacje o celach, priorytetach, możliwościach finansowania dla każdego z działań, w tym techniczne informacje dotyczące wniosków o dotacje i procesu wyboru, a także przepisy finansowe i administracyjne dotyczące przyznawania dotacji.

Przewodnik dotyczący nowego programu, zawierający szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków jest dostępny tutaj

Łącznie w 2014 r. z budżetu Erasmus+ udostępnione zostanie 1,8 mld EUR na następujące cele:

  • promowanie mobilności studentów i uczniów, stażystów, nauczycieli i pozostałych kategorii osób pracujących z młodzieżą, młodych osób uczestniczących w wymianie młodzieży, liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy. Termin składania wniosków dotyczących projektów w zakresie mobilności edukacyjnej upływa dnia 17 marca 2014 r.;
  • tworzenie lub zacieśnianie partnerstw między instytucjami kształcenia i placówkami szkoleniowymi oraz organizacjami młodzieżowymi a światem pracy. Termin zgłaszania wniosków upływa w kwietniu 2014 r.;
  • wspieranie dialogu i budowania zdolności niezbędnych do przeprowadzenia reform systemu edukacji, szkoleń i wsparcia dla młodzieży.

Konsorcja, organizacje koordynujące i grupy mogą złożyć jeden wniosek w imieniu kilku organizacji.

Oprócz uniwersytetów i placówek szkoleniowych, po raz pierwszy wsparcie otrzymają nowe innowacyjne partnerstwa, tzw. sojusze na rzecz wiedzy oraz sojusze na rzecz umiejętności sektorowych. Partnerstwa te pozwolą zbudować powiązania między światem edukacji a rynkiem pracy, ponieważ umożliwią instytucjom szkolnictwa wyższego, placówkom szkoleniowym i przedsiębiorstwom promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz opracowywanie nowych programów nauczania i rozwijanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

W dziedzinie sportu nacisk położony zostanie na następujące projekty transnarodowe: projekty wspierające lokalne organizacje sportowe; projekty ukierunkowane na rozwiązywanie takich transgranicznych problemów jak ustawianie zawodów sportowych, doping, przemoc i rasizm; projekty promujące właściwe zarządzanie, równość płci, włączenie społeczne i aktywność fizyczną. [więcej informacji].

Przydatne linki: strona internetowa programu Erasmus+

Comments