Demokracja w Działaniu

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do programu „Demokracja w Działaniu”, którego celem jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskich i odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Pierwszy etap konkursu polega na złożeniu przez organizacje (stowarzyszenia i fundacje) listu intencyjnego. Termin upływa 15 marca 2012 r.

Program Demokracja w Działaniu

Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Istotnym problemem polskiej demokracji jest niska jakość życia publicznego. Wynika to z jednej strony ze słabości elit politycznych i instytucji demokratycznych, a z drugiej z małej aktywności obywateli na niwie publicznej. Polacy nadal w niewielkim stopniu korzystają z przysługujących im praw, w tym prawa do wpływania na politykę i na decyzje podejmowane przez władze oraz do kontrolowania i rozliczania władzy. Organizacje pozarządowe mogą zmieniać tę sytuację. Od ich kompetencji i zaangażowania, a także umiejętności mobilizowania różnych środowisk i opinii publicznej w dużym stopniu zależy usprawnienie działalności instytucji publicznych i oparcie sposobu ich funkcjonowania o zasady dobrego rządzenia.

Fundacja Batorego wspiera obywatelskie działania dotyczące następujących zagadnień:

  • Polityki – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego.
  • Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących np. ich dzielnicy, gminy lub miasta.
  • Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia.
  • Tolerancja – przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich.


Fundacja wspiera też inne nowatorskie inicjatywy obywatelskie służące realizacji celów programu.

Kto może starać się o dotacje?

Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Inne podmioty oraz grupy nieformalne mogą otrzymać dotację jedynie w wyjątkowych przypadkach (gdy planowane przez nie działania są szczególnie istotne dla realizacji celów programu, a nie są podejmowane przez fundacje lub stowarzyszenia).

Jaki jest proces przyznawania dotacji?

Dotacje przyznawane są w ramach dwuetapowej procedury.
I etap
Organizacje składają listy intencyjne. Można złożyć tylko jeden list. Zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów, ocenia listy i wybiera organizacje, które zostaną zaproszone do złożenia wniosku.

Przy ocenie listów brane jest pod uwagę:

  • czy przedstawiona koncepcja planowanych działań jest zgodna z celami i zakresem tematycznym programu;
  • czy koncepcja planowanych działań jest uzasadniona, spójna i logiczna;
  • czy podejmowany problem i proponowane metody wyróżniają się spośród innych podobnych działań.

II etap
Drugi etap w dużej mierze opiera się na bezpośrednich kontaktach z organizacjami, które po złożeniu wniosku zapraszane są na spotkania (indywidualne lub grupowe). Po spotkaniach organizacje mogą być proszone o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w projektach lub w budżetach. Następnie wnioski oceniane są przez zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów. Do oceny wniosków mogą być też zapraszani przedstawiciele społeczności lub instytucji, do których są adresowane przedstawione we wniosku działania oraz pozostali wnioskodawcy.

Ważne terminy:
I tura: od 1 do 15 marca 2012 – składanie listów intencyjnych
II tura: od 1 do 15 września 2012 – składanie listów intencyjnych

Dotację można otrzymać na realizację zarówno krótszych (kilkumiesięcznych), jak i dłuższych (max 2-letnich) przedsięwzięć. Przewidywane są dotacje o zróżnicowanej wysokości od 20 do 200 tys. zł.

Ważne linki:

Zasady przyznawania dotacji
Demokracja w działaniu - konkurs
Fundacja im. Stefana Batorego

Comments