CODZIENNIE POLSKĘ TWORZYMY - MAŁE DOTACJE

Niepodległość poprzez pryzmat szczecinian. Stąd pod hasłem "Codziennie Polskę tworzyMy" Szczecin rozpoczyna obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w budżecie Miasta jest 100 tysięcy złotych na mikrogranty (do 10 tysięcy złotych). Zainteresowane organizacje, które w swoich działaniach zechcą uczcić niepodległość Polski zapraszamy do udziału w projekcie.

Festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, konferencje, ścieżki edukacyjne, gry terenowe, wykłady, lekcje tematyczne, gry miejskie, kampanie społeczne i edukacyjne… To tylko niewielka część tego, co mieszkańcy, za pośrednictwem organizacji pozarządowych, stworzyć mogą w ramach akcji „Codziennie Polskę tworzyMy” i tzw. małych dotacji.

Czym są „małe dotacje”?

Małe dotacje w ramach inicjatywy „Codziennie Polskę tworzyMy” to nic innego jak dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, które pozwolą na włączenie mieszkańców w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywy realizowane w ramach programu powinny być spójne z akcją „Codziennie Polskę tworzyMy”, a ich założenia zgodne z wartościami służącymi wzmacnianiu wspólnoty lokalnej w oparciu o polską tradycję państwową.

Kto może skorzystać z „małej dotacji”?

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Gmina Miasto Szczecin może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małej dotacji zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Nr 499/12 z dnia 9 listopada 2012 r.

Co zrobić, jeśli nie działam w organizacji pozarządowej, a mam pomysł na projekt?

W takim przypadku konieczne będzie odnalezienie organizacji pozarządowej, która w ramach swojej działalności zechce zrealizować pomysł. Wyszukiwarka szczecińskich organizacji pozarządowych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Szczecin: http://www.bip.um.szczecin.pl/bop/bop_filtrwww.asp

Ile wynosi „mała dotacja”?

Maksymalna kwota na realizację tematycznego zadania publicznego wynosi 10.000 zł. Całkowity budżet projektu wynosi 100.000 zł.

Jak ją otrzymać?

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco: organizacja składa ofertę, która (o ile spełnia wymogi ustawowe) jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniana przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego Dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta jest zawierana umowa z organizacją. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana w formie pisemnej o odmowie zawarcia umowy.

Więcej o trybie: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51063.asp?soid=2BF696D9515043CD8CC736F0AD13DC6A

Jakie dokumenty należy złożyć?

Oferta realizacji zadania publicznego (BOP-4),

Oświadczenie VAT” (BOP-26).

Formularze są do pobrania na stronie internetowej: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51063.asp?soid=2BF696D9515043CD8CC736F0AD13DC6A

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku?

Urząd Miasta musi rozpatrzyć wniosek w terminie do 30 dni.

Więcej informacji na http://mojaniepodleglosc.pl/dotacje/

Comments