CO SŁYCHAĆ W III SEKTORZE?

Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami z pozarządowego podwórka - czas na dawkę informacji przygotowaną przez Magdalenę Pieczyńską z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

WAŻNE! GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW DO ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2016 – 2019

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019. Możliwość głosowania mają zachodniopomorskie organizacje pozarządowe. Głosowanie potrwa do 22 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

1) Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza samorządy gminne do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 lipca 2016 r. Więcej na www

2) Polityki publiczne europejskiej jakości. Stowarzyszenie ESWIP wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Nabór według harmonogramu trwa do 30.06, 29.07 i 31.08. Więcej na www 

KONKURSY

- NOWOŚĆ! Ruszyła druga edycja wojewódzkiego Konkursu „Lady D.” im. Krystyny Bochenek ("Lady D.” od Lady Disabled, czyli Damy Niepełnosprawne). Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2016 r. Więcej informacji na www 

KONSULTACJE

- NOWOŚĆ! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych i w związku z tym zwraca się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem do dnia 29 lipca 2016 r. Więcej na www

- PFRON konsultuje! We współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono szerokie konsultacje społeczne, które pozwolą na wypracowanie efektywnego otoczenia prawnego dla wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Konsultacje potrwają do 15 września 2016 roku. Więcej na www

konsultacje.ngo.pl – najaktualniejsze informacje o procesach konsultacyjnych

AKCJE

Zostań Siłaczem Społecznym! Akcja angażowania się w przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi uboższych, gorzej wykształconych, samotnych i wsparcia wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Więcej o akcji na www 

WYPROMUJ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ! Witryna Wiejska zaprasza do udziału w letnim projekcie „Polska Nieznana”. Pokaż swoją okolicę, opowiedz o niej, zaproś turystów. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: pchrzanowski@ww.org.plWięcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy. Więcej na www 

NABORY, NABORY…

- Kalendarz konkursów ngo.pl

- Wykaz dotacji z ambasad www TRWAJĄ NABORY

- Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

- Konkursy Miasta Szczecin www

1) CZAS UCIEKA! Jeszcze tylko do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www

2) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Działaniu 3.1 POWER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej - konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 (od 25 lipca do 16 września 2016 r.).Więcej na www

3) CZAS UCIEKA! Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www

4) NOWOŚĆ! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER. Termin składania wniosków to 16 – 31 sierpnia 2016 r. Więcej na www

5) NOWOŚĆ! Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach”. Nabór potrwa do 27 lipca 2016 r. Więcej na www

6) Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

7) Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016” Nabór trwa do 22 lipca br. Więcej na www

8) Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach - od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www

9) Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www

10) Konkurs POWER 4.2 na "Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych". Nabór do 29.07.2016 r. Więcej na www

11) Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. - od 18.07.2016 do 29.07.2016 Więcej na www

12) Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności - od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www

13) Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dwa moduły. Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Termin upływu zgłoszeń mija 14 sierpnia br. Więcej na www

14) W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 rokudo godziny 16:15. Więcej na www

15) Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www

16) Nowy planowany konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 19.08.2016 r. Więcej na www

17) Rozpoczął się konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r.Więcej na www

18) Konkurs POWER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym- od 25.07.2016 do 16.09.2016 Więcej na www

19) Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody." Więcej informacji na www Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r. do 26.09.2016 

20) Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www 

PUBLIKACJE

- Zachęcamy do lektury, która powstała w projekcie „Konsultacje z zasadami”, w którym autorzy, STOCZNIA i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i urzędnikami z siedmiu miast w Polsce pracowali nad regułami konsultacji. Publikacje można pobrać na www 

- NOWOŚĆ! Nowe zasady udzielania dotacji dla OSP

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało dokument „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.” Więcej na www

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj 

POMOCNE… 

Ø  serwis fundusze - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

Ø  serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Ø  Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Ø  Punkty Informacyjno – doradcze – szczegóły na www

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments