BARWY WOLONTARIATU

Zapraszamy wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie Barwy wolontariatu organizowanym przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. Ruszył regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu, któremu patronuje Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a którego realizatorem jest Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie. 

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób - Barwy wolontariatu zatytułować kierowany do Państwa konkurs.- Dariusz Pietrowski Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Kto może zgłosić wolontariusza?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Jak zgłosić wolontariusza?

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata prosimy wypełnić jeden formularz.

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Formularze wraz z opisem działalności należy przesłać e-mailem na adres:  biuro@polites.org.pl w tytule wpisując: Brawy Wolontariatu, lub pocztą na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES

ul. Dworcowa 19/205

70-206 Szczecin

tel. (91) 450 11 46

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 4 listopada 2016 r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu. W przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego.

Do 21 listopada 2016 r. zostaną wybrani lokalni laureaci I, II i III miejsca. Wyniki konkursów lokalnych zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Warszawie. Kapituła Ogólnopolska do dnia 31 grudnia 2016 r. wskaże 10 kandydatur nominowanych do wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim. Spośród tych kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu, a ich sylwetki zaprezentowane podczas uroczystej, ogólnopolskiej Gali Wolontariatu.

Dodatkowo, laureaci I, II i III miejsca z Województwa Zachodniopomorskiego będą uczestniczyć wraz z osobami towarzyszącymi w Gali Obywatelskiej organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin. 

Konkurs na poziomie Regionalnym jest organizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ


PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments