BARDZO MŁODA KULTURA

Zachodniopomorskie Forum Kultury projektem EKDUS włączyło się w ogólnopolski program Bardzo Młoda Kultura. Celem tego wieloletniego programu NCK jest wspieranie edukacji kulturowej. Operatorem projektu w województwie zachodniopomorskim jest Złocieniecki Ośrodek Kultury.

Częścią tego zadania jest stworzenie mapy wiedzy o ludziach i podmiotach zajmujących się edukacją kulturową: interesuje nas wszelka aktywność edukacyjna w obszarze kultury: jej rozumienia, poruszania się w świecie „nadmiaru znaczeń”, bycia wśród innych i angażowania się w relacje społeczne. Chcemy poznać odpowiedź na pytanie: kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak to robi? Uważamy, że potrzebna jest na początek porządna diagnoza edukacji kulturowej w naszym województwie, to pozwoli nam na planowanie dalszych działań.

Zachodniopomorskie Forum Kultury o pomoc w zbieraniu ważnych danych. Wypełnijcie ankietę dostępną na stronie ekdus.ankietka.pl. Możecie ją wypełnić albo jako przedstawiciele instytucji, która zajmuje się edukacją kulturową, bądź jako osoby fizyczne, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Pamiętamy, że to Wy współtworzycie ten projekt – podzielcie się swoim doświadczeniem!

Jeśli uważacie, że jest ktoś, kto powinien wypełnić tę ankietę, to przekażcie mu link i naszą prośbę. Administratorem ankiety jest dr Maciej Kowalewski (Instytut Socjologii US), w razie pytań można kontaktować się z nim pod adresem maciej_kowalewski@op.pl

Bardzo Młoda Kultura. Wieloletni program wspierania edukacji kulturowej.

Kultura jest głównym zasobem społecznym i od niej zależy charakter naszych relacji z innymi, umiejętności i zdolność twórczego działania. Zaufanie społeczne i kapitał ludzki nie mogą więc wzrastać bez trwałej edukacji kulturowej i artystycznej. Jej dostępność i jakość decydują o tym, kim jesteśmy jako jednostki i jako wspólnota. Kreatywność i silne poczucie własnej wartości oraz umiejętność współpracy wyznaczają kształt przyszłości, tworząc podstawy nowoczesnego świata i otwartego społeczeństwa.

Nie zawsze o tych zależnościach pamiętamy. Częściej traktujemy edukację kulturową jako barwny dodatek do innych aktywności i rzadko też współdziałamy, by uczynić ją powszechną i silniej zakorzenić w instytucjach kultury i oświaty, także w działaniach organizacji pozarządowych i kształceniu pozaformalnym.

By to zmienić, z inicjatywy Obywateli Kultury powstał program Bardzo Młoda Kultura. Celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu - po jednym z każdego województwa. Do ich zadań należeć będzie:

- identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;

- prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;

- przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;

- tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Każdy z wnioskodawców będzie mógł ubiegać się o dotację w wysokości od 300 do 900 tysięcy złotych na trzyletni okres realizacji programu, a także wsparcie organizacyjne i merytoryczne od powołanego przez NCK zespołu zajmującego się obsługą programu. W ramach programu odbywać się będą doroczne spotkania wszystkich beneficjentów, w trakcie których będą się dzielić doświadczeniami i poszukiwać wspólnie rozwiązań.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments