Działasz na rzecz osób starszych?

Do 19 lutego 2014 r. można ubiegać się o środki  z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (edycja na rok 2014). Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. 

Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny.

Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata. Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte  w Priorytetach I-IV Programu. Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje.

Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:

  • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30%
  • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 40%
  • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15%
  • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%.

Podział budżetu na poszczególne Priorytety jest wynikiem analizy ofert składanych w ramach I i II edycji Programu ASOS 2012-2013 oraz postanowień Programu ASOS 2014-2020.

Program skierowany jest m.in do organizacji pozarządowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz. 1536, z późn. zm.)

Ogłoszenie o konkursie, Regulamin, Generator 

 Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

  • zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty  edukacyjnej, tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji, promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji, tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.
  • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
  • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
  • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, o rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Wymagany wkład własny
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r.

Składanie ofert
W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej asos2014.mpips.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do 19 lutego 2014 r.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 25 lutego 2014 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa. Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja 2014

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących Programu ASOS oraz konkursu ofert należy kierować je na adres ASOS@mpips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl

 

 

Comments