Każdy może...

Ekonomia społeczna jest stosunkowo nowym pojęciem funkcjonującym w obiegu publicznym (przynajmniej w Polsce). Jak pokazują badania jest również często mylone. Stowarzyszenie Media Dizajn, realizujące projekt „Każdy może zmienić świat”, chce pokazać NGO-som realne zalety przedsiębiorczości społecznej. 

Działania projektowe realizowane są od 1 maja 2013 r. do  24 grudnia 2013 r. 

Zajrzyj na www.ekonomiaspoleczna.szczecin.pl 

Projekt „Każdy może zmienić świat” ma na celu  wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Media Dizajn będzie promować dobre praktyki w tym obszarze oraz wzmacniać współpracę organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej.Dodatkowo zostanie zwrócona uwaga na upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – organizacje pozarządowe, administracja publiczna i biznes. 

KTO? NGO! 
Pierwszym ważnym działaniem w ramach projektu „Każdy może zmienić świat” był IV Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO!, który odbył się pomiędzy 23 a 25 maja 2013 r. w Szczecinie.

Celem spotkania było zintensyfikowanie współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną i biznesem oraz usprawnienia działań instytucji otoczenia ekonomii społecznej, które zapewniają kompleksową, z reguły bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Skupiamy się na praktyce (etap zakończony)
Dzięki zaplanowanym warsztatom dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz liderów ekonomii społecznej będziemy krok po kroku badaliśmy strukturę organizacji działających na rynku, poddawanej ciągłym zmianom. Pod tym kątem poznaliśmy specyficzne potrzeby klientów, a także możliwości realizacji  własnych, oryginalnych koncepcji. Trening koncentruje się na kwestiach praktycznych, rozwijając przedsiębiorcze kompetencje za pomocą metody Action Learning, czyli nauki przez działanie i ćwiczenia. Osoby uczestniczące w projekcie będą korzystały również z bezpłatnych konsultacji z ekspertami w tym zakresie.  Szkolenia odbyły się w Szczecinie i Szczecinku.

Zajrzyj na www.ekonomiaspoleczna.szczecin.pl 
Platforma informacyjna, wyświetlana jako witryna internetowa, jest miejscem w sieci, dzięki któremu osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej mogą w łatwy i przejrzysty sposób znaleźć partnera do projektu, pozyskać najważniejsze informacje związane z tą tematyką (aktualności, akty prawne). Ponadto na platformie będzie dostępne szkolenie e-learningowe. Innowacyjność platformy oparta jest na interaktywności -  możliwość kontaktu z ekspertami. Strona będzie również wyświetlana przez urządzania mobilne.

Czym jest ekonomia społeczna?
Termin ten jest stosunkowo nowym pojęciem, które od niedawna funkcjonuje w obiegu publicznym, przynajmniej w Polsce. Nie doszło dotąd do uzgodnienia jednoznacznej, wspólnej dla rozmaitych środowisk zajmujących się tą dziedziną – definicji terminu. W powszechnej świadomości nie ma też wiedzy o tym, w jaki sposób ekonomia społeczna wplata się w procesy rozwojowe.

Raport „Polska 2030” KPRM wyraża opinię, że budowa efektywnego społeczeństwa obywatelskiego to długotrwały proces trwający ok. 60 lat. Znaczenie ekonomii społecznej potwierdza Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, gdzie wskazuje się, że organizacje pozarządowe stanowią fundament do budowania zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot, przede wszystkim na poziomie lokalnym.

Potencjał organizacji pozarządowych w woj. zachodniopomorskim to według KLON JAWOR 3118 organizacji pozarządowych.  Dokument rozwój społeczności lokalnej w regionie opracowany przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski mówi o 86 zarejestrowanych w regionie spółdzielniach, z czego czynnych jest 46. Spółdzielnie te charakteryzuje długi staż działania, średnio 20 lat.

Jednak współczynnik otwierania nowych podmiotów jest bardzo niski. Na bardzo niskim poziomie jest także współpraca pomiędzy sektorem pozarządowym, biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego. Wynika to z istotnych barier ekonomicznych, społecznych politycznych i kulturowych.

Niewystarczająca jest znajomość i rozumienie pojęcia „ekonomia społeczna”. W przeprowadzonych przez Stowarzyszanie Klon Jawor badaniach wprawdzie aż 14,1% zadeklarowało znajomość tego pojęcia , zaś 25% twierdzi, że się z nim zetknęło, choć nie jest pewne, co ono oznacza. Niewiele mniej – niemal 10% Polaków – deklaruje, że zna i rozumie pojęcie „przedsiębiorstwo społeczne”, zaś kolejne 20% się z nim zetknęło. Nie znaczy to naturalnie, że istotnie pojęcia te są tak powszechnie rozpoznawalne. Opinia publiczna w stosunku do idei ekonomii społecznej nie jest jednoznaczna. Jak wskazują w/w badania ludzie łatwo sięgają po stereotypy, które łączą przymiotnik „społeczna” z czasem PRL-u (praca społeczna, organizacja społeczna, działacz społeczny), a co za tym idzie, kojarzą takie inicjatywy z biurokracją, marnotrawstwem.

Wystarczy wspomnieć o negatywnych skojarzeniach, jakie wywołuje hasło „spółdzielnie”. Mniej więcej 10% ankietowanych (ok. 15% spośród tych, którzy odpowiedzieli na pytanie) utożsamia je z komunizmem, „oszustwem” lub z nieefektywnością. Nie bez znaczenia jest również negatywny obraz fundacji, do czego walnie przyczynili się i decydenci (w 1994 r. w dokumencie rządowym określono fundacje jako nową formę przestępczości gospodarczej), i media (jedna z poczytnych gazet ekonomicznych określiła fundację jako formę prowadzenia działalności gospodarczej dogodną ze względu na ulgi podatkowe).

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 
Kontakt:

dr Monika Tomczyk
koordynator projektu
prezes Stowarzyszenia Media DIzajn
dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury
e-mail: mtomczyk@mediadizajn.pl